Room108 BV

Adresa: Heusdensebaan 65, 5061PN, Oisterwijk
Obchodní komora: 60765542
Číslo místa: 000029930537
KÁĎ: NL854050528B01

OBCHODNÍ PODMÍNKY UZNÁVANÉ CBW PRO DOMÁCÍ OBCHODY

Tyto podmínky platí pro nákupy uskutečněné od 01.01.2020.

Následující všeobecné podmínky platí pro následující autorizované prodejce CBW:

Room108 Amsterdam

Room108 Rotterdam

Room108 & Gusj Market Eindhoven

Whoon Oisterwijk

Zen Lifestyle Wijchen

Kotter Living Oldenzaal

Borovice Design Living Zuidlaren

 

Tyto společnosti nejsou členy CBW a mají své vlastní podmínky (viz příslušné webové stránky obchodu):

Room108 Zwolle

Room108 Bonheiden: číslo podnikatele 0633.966.759

Room108 Brugge: číslo podnikatele 0758.934.829

Room108 Kalmthout: číslo podnikatele 0865.962.946

Room108 Sint-Truiden

Room108 Waregem

Trendo Living Roermond

Trendo Living Essen

Het Monument

 

 

ČLÁNEK 1 • Definice

V těchto podmínkách:

Podnikatel: prodejce/dodavatel schválený CBW, účastník SG CBW, který uzavře nebo si přeje uzavřít smlouvu se zákazníkem;
Obchodní zákazník: zákazník jednající při výkonu povolání nebo podnikání;
Spotřebitel: zákazník, který nejedná v rámci výkonu povolání nebo podnikání;
Epizoda: aktuální nabídka nakupovaných výrobků a/nebo polotovarů zákazníkovi;
dodávka: zpřístupnění produktů a/nebo díla připraveného k použití, jak bylo dohodnuto;
Dohoda na dálku: smlouva se spotřebitelem, podle níž se až do uzavření smlouvy včetně použití výhradně jedné nebo více technik komunikace na dálku, jak je uvedeno v § 6:230g, odstavec 1 nizozemského občanského zákoníku, např. jako např. internetový obchod nebo zásilková objednávka;
Smlouva mimo obchodní prostory uzavřena: dohoda, která je uzavřena se spotřebitelem mimo prodejní plochu obchodníka, jak je uvedeno v článku 6:230g odst. 1f nizozemského občanského zákoníku (například u spotřebitelů, na některých veletrzích nebo na ulice);
SG CBW: CBW Guarantee Regulations Foundation, která je pověřena implementací a prosazováním spotřebitelských předpisů, jak je uvedeno v článcích 19 a 21 těchto podmínek;
Účastník SG CBW: podnikatel schválený CBW, který sám sebe nebo jednu či více svých poboček/provozujících společností připojil k nadaci CBW Guarantee Schemes Foundation;
Vklad: úhrada části sjednané ceny provedená zákazníkem při uzavírání smlouvy;
Podlaha: materiál podkladu a/nebo mezipodlahy a/nebo podlahové krytiny;
Podlaha: stávající povrch, na kterém má být práce provedena;
Mezipatro: materiál, který se aplikuje mezi podklad a materiál podlahové krytiny, který není opravným materiálem podkladu.
Připojit: připojení všech přívodních a výtlačných potrubí a elektroinstalace ke stávajícím a správně nainstalovaným přípojným bodům;
instalovat: instalace všech přívodních a výtlačných potrubí, elektroinstalace a přípojných bodů, nezbytných pro správnou instalaci výrobku;
Montáž (umístění): sestavení a seřízení výrobku nebo jeho částí;
Další aktivity: demoliční a renovační práce, vyrovnání podlah a stěn a zpracování obkladů;
Úředník pro řešení sporů: nezávislý orgán, kterému SG CBW outsourcovala řešení sporů.

ČLÁNEK 2 • Platnost

Tyto obchodní podmínky mohou používat pouze prodejny nábytku schválené CBW a pouze pro dodávky produktů a/nebo služeb v oblasti bytového zařízení.
Tyto podmínky platí pouze v případě transakce mezi:

 • podnikatel CBWorking se spotřebitelem usazeným v Nizozemsku a podnikající
 • podnikatel se schválením CBW usazený v zahraničí a obchodující se spotřebitelem usazeným v Nizozemsku.

ČLÁNEK 3 • Duševní vlastnictví

1. Podnikatel si vyhrazuje duševní vlastnictví poskytnutých návrhů, obrázků, výkresů, vzorků, vzorků a modelů. Pokud o to podnikatel požádá, musí je zákazník neprodleně vrátit. Pokud má podnikatel i další zákonná práva, může se jich domáhat.

2. Zákazník nesmí odstraňovat nebo měnit údaje o právech duševního vlastnictví na/ve službách dodávaných nebo zpřístupňovaných podnikatelem.

3. Zákazník nesmí bez svolení podnikatele reprodukovat, publikovat, využívat nebo vystavovat materiál podnikatele, ke kterému náleží práva duševního vlastnictví.

ČLÁNEK 4 • Nabídka

1. Všechny nabídky jsou platné do 21 dnů po datu nabídky včetně, pokud není v nabídce uvedeno jinak. Vycházejí z údajů, výkresů a z nich odvozených měření poskytnutých zákazníkem a případných měření provedených podnikatelem. Zákazník je tak povinen informovat podnikatele o skutečnostech a/nebo okolnostech, které mohou mít vliv na plnění smlouvy, pokud jsou relevantní pro učinění nabídky (viz také články 7 a 8). V případě podlah použije podnikatel při měření ploch největší délky a šířky s přihlédnutím k balicím jednotkám, které je nutné objednat u dodavatelů (běžné metry koberce, balení laminátu, soklové lišty v plné délce atd.). ). Návrhy, obrázky, výkresy, údaje o velikostech a hmotnostech a vzorky a modely poskytnuté podnikatelem jsou co nejpřesnější.

2
. V nabídce je uveden kompletní popis dodávaných produktů a provedených prací, celková (nákupní) cena, dodací lhůta, platební podmínky a rizika pro obě strany. Při objednávce „na zavolání“ je v nabídce uvedeno vysvětlení a informace o dodací lhůtě po zavolání, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 6. V nabídce je uvedena cena materiálů a způsob, jakým je cena za dílo stanovena. se počítá. Existují dva způsoby: smluvní cena nebo směr.
A. v případě smluvní ceny se strany dohodnou na pevné částce, za kterou bude dílo provedeno;
b. v případě režie podnikatel přesně uvádí, co cenu určuje (např. hodinová sazba a ceny potřebného materiálu). Na žádost zákazníka může podnikatel uvést cílovou cenu, která je odhadem celkových nákladů. V nabídce je uvedeno, zda existují nějaké dodatečné náklady, jako jsou náklady na dopravu, doručení, platbu nebo poštovné.

3. Dílo, které není uvedeno v nabídce, nespadá pod sjednanou cenu. Pokud to zákazník požaduje, může to zvýšit cenu (viz také článek 13).

4
. Zákazník musí zajistit, aby podnikatel mohl dílo řádně provést.

5
. Pokud zákazník nabídku nepřijme, může si podnikatel účtovat náklady na zpracování nabídky, avšak pouze v případě, že byl zákazník s (výší) nákladů prokazatelně seznámen při nebo před vyžádáním nabídky. Zákazník se stává vlastníkem nabídky a případných výkresů po zaplacení cen nabídky. Duševní vlastnictví zůstává podnikateli.

ČLÁNEK 5 • Smlouva (u smluv uzavřených mimo obchodní prostory nebo na dálku: viz článek 18)

Vklad

1. Podnikatel může při uzavírání smlouvy se spotřebitelem požadovat zálohu. Na firemního zákazníka (nikoli na spotřebitele) se nevztahují žádné maximální procenta. Pro spotřebitele závisí výška maximálního procenta na produktu.

2. Maximální vklad pro spotřebitele je 25%, s výjimkou produktů níže, kde je maximum 15%:
A. kuchyně/koupelny/sanitární potřeby a/nebo jejich části a/nebo související činnosti;
b. parkety, masivní dřevěné palubky, marmoleum, PVC, renovace schodů, přírodní kámen, štěrk, (štěrkové) dlaždice, lité, betonové, betonové podlahy, korkové a laminátové podlahy a/nebo práce, které mají být provedeny v souvislosti s těmito výrobky.
C. jakékoli další skupiny produktů a/nebo služby, pokud jsou uvedeny na www.cbw-erkend.nl.

3. Režim záloh podle článku 19 se použije na procenta záloh podle odstavce 2. To neplatí pro smlouvu uzavřenou na dálku.

4. Na smlouvu uzavřenou na dálku se nevztahují žádné maximální procenta zálohy, s výhradou právních omezení popsaných v článku 11 odst. 2.

Změna ceny

5. Zvýšení cen lze přenést na firemní zákazníky.

6. Pro zvýšení cen u spotřebitelů, ke kterému dojde po uzavření smlouvy, ale před dodáním, platí následující:

 • Navýšení cen v důsledku zvýšení DPH a dalších zákonných opatření lze vždy přenést.
 • Jiná zvýšení cen do 3 měsíců po uzavření smlouvy nelze přenést.
 • Další zvýšení ceny po 3 měsících od uzavření smlouvy lze přenést pouze tehdy, bylo-li to dohodnuto. Podnikatel uvede, proč lze navýšení ceny realizovat a zda spotřebitel následně může smlouvu bezplatně zrušit či nikoli.

7. Snížení cen po uzavření smlouvy z důvodu např. výprodejů, výprodejů, akcí nebo slev na modely showroomů neopravňuje zákazníka ke snížení ceny.

Zachování titulu

8. Podnikatel zůstává vlastníkem prodávaných výrobků, dokud kupující neuhradí cenu (a případné další náklady) v plné výši. Zákazník je povinen s produkty zacházet opatrně. Dokud nebude dlužná částka uhrazena, nesmí výrobky předat třetím osobám nebo je poskytnout jako zástavu, půjčovat je nebo je nechat odvézt z místnosti, kam byly dodány.

9. Podnikatel může bez upozornění na prodlení ukončit smlouvu zcela nebo částečně mimosoudně v případě úpadku, pozastavení plateb nebo právní restrukturalizace dluhu zákazníka.

Zabezpečení pro firemní zákazníky

10. V případě dohody s firemním zákazníkem může podnikatel před uzavřením smlouvy nebo pokračováním v ní požadovat dostatečné zajištění splnění platební povinnosti.

Kompenzace pro firemní zákazníky

11. Podnikatel nikdy nemusí platit obchodnímu zákazníkovi jinou náhradu, než je výslovně stanovena v těchto obchodních podmínkách. Jinou přímou či nepřímou škodu, včetně škod třetích osob, ušlého zisku a podobně, nemusí hradit.

Náklady na volání

12. Podnikatel může účtovat náklady na volání, pokud to bylo dohodnuto při uzavírání smlouvy. Není-li ve smlouvě zahrnuta doprava, může si podnikatel vždy účtovat náklady na zavolání, s výjimkou případu neshody.

ČLÁNEK 6 • Dodací lhůta

1. Dodací lhůta je dohodnutá doba, ve které musí být dílo provedeno nebo musí být dodány výrobky. Dodací lhůta je pevná, pokud není ve smlouvě uvedena pravděpodobná dodací lhůta. Pokud není dodací lhůta sjednána, platí pro spotřebitelský nákup pevná dodací lhůta 30 dnů.

2
. Nebude-li předpokládaná dodací lhůta dodržena, bude podnikateli poskytnuta lhůta navíc, aby ještě dodal. Dodatečná lhůta je maximálně jeden měsíc, nikdy však ne delší než původní dodací lhůta. Jakékoli zvýšení ceny v tomto období nesmí být přeneseno.

3. Pokud dojde k překročení dodatečné lhůty nebo dohodnuté dodací lhůty, může zákazník smlouvu zrušit bez upozornění na prodlení nebo soudního zásahu a/nebo požadovat náhradu.

4. Při překročení předpokládané nebo dohodnuté dodací lhůty nenese podnikatel v případě dohody s firemním zákazníkem odpovědnost za jakoukoli formu následné škody.

5. V případě dohody se spotřebitelem je podnikatel povinen nahradit škodu, která s překročením souvisí a kterou mu lze přičíst, a to i s ohledem na povahu odpovědnosti a povahu škody. Spotřebitel musí škodu co nejvíce omezit.

6. Bylo-li dohodnuto, že objednávka bude učiněna podnikatelem po upozornění spotřebitele (objednávka na zavolání), počíná sjednaná pevná nebo pravděpodobná dodací lhůta běžet ode dne zavolání. Odvolání musí proběhnout do devíti měsíců od uzavření smlouvy, není-li dohodnuto jinak. Pokud v této lhůtě k odvolání nedojde, podnikatel to zákazníkovi písemně připomene a dá mu na odvolání maximálně tři měsíce. Po uplynutí této doby je smlouva považována za zrušenou a platí článek 12.

ČLÁNEK 7 • Práva a povinnosti podnikatele

1. Podnikatel dodává produkty řádně, řádně a v souladu s dohodou. Práce je provedena řádně, řádně a podle dohody.

2. Podnikatel při dodávkách výrobků a provádění prací dodržuje právní předpisy platné v té době.

3. Podnikatel včas před uzavřením smlouvy upozorní objednatele, že objednatel zajišťuje vhodnost místa, kde musí být práce prováděny, jako např. že byly dodrženy stavební a/nebo instalační předpisy. . Pokud na to podnikatel (včas) neupozorní, musí uhradit přímou škodu a náklady, které spotřebiteli vznikly a případnou škodu ponese sám.

4. Podnikatel dále upozorňuje zákazníka:

 • nepřesnosti v zadání nebo zadané práci, např. práce na nezdravém povrchu;
 • vada nebo nevhodnost některých položek, například materiálů nebo pomůcek poskytnutých spotřebitelem; To platí pouze v případě, že je podnikatel zná nebo by je měl rozumně znát. Neučiní-li tak podnikatel, odpovídá za škodu, ledaže škodu nelze přičítat jemu.

5. Podnikatel, pokud byl zákazníkem informován (viz čl. 8 odst. 5), poskytuje informaci o nutnosti použití speciálních pomůcek jako je výtah nebo jeřáb, které lze od něj v rozsahu jeho odbornosti očekávat. Strany se dohodly, na čí účet a riziko je použití speciálních pomůcek.

6. Podnikatel po zahájení pravidelně pokračuje v práci.

7. Podnikatel zajistí, aby práce prováděly osoby, které jsou v této práci odborníky.

8. Pokud se práce zpozdí z důvodu okolností, které jsou na nebezpečí spotřebitele, prodlouží se dodací lhůta.

9. Pokud má zákazník přání na zvukovou izolaci podlahy (např. v bytech), požádá podnikatel zákazníka o vyjádření obsahující naměřenou hodnotu podkladu a potěru. Pokud tak zákazník neučiní nebo nebude k dispozici, podnikatel zákazníka po dodání upozorní na možnou menší zvukovou izolaci. Podnikatel zajistí, že může prokázat, že dodané výrobky mají zamýšlený zvuk pohlcující účinek, například předložením informací o výrobku od dodavatele mezipodlahy.

ČLÁNEK 8 • Práva a povinnosti zákazníka

1. Zákazník zajišťuje, že podnikatel může dodat výrobky a provést dílo.

2. Zákazník zajistí, aby měl podnikatel včas potřebná schválení (povolení apod.) a údaje důležité pro práci (např. umístění potrubí).

3. Zákazník zajistí, že místo, kde se práce provádí, je vhodné, např.

 • místnost je neprosklená a lze ji řádně uzavřít;
 • podlahy jsou bez vápna, cementu a zbytků nečistot a uvolněných částí;
 • byly dodrženy stavební a/nebo instalační předpisy;
 • instalační místa, potrubí a odpadní potrubí jsou přítomna v souladu s výkresem podnikatele;
 • je zde elektřina, topení, tekoucí voda a dostatečné větrání. Pokud se o to zákazník nepostará, musí nahradit prokazatelnou přímou škodu a přiměřené náklady, které podnikateli vznikl, a případnou škodu ponese sám.

4. Zákazník nese nebezpečí škody z důvodu: • nepřesností v zadané práci;

 • nepřesnosti v konstrukcích a metodách požadovaných zákazníkem;
 • vady movitého nebo nemovitého majetku, na kterém se práce provádí;
 • vady materiálů nebo nástrojů poskytnutých zákazníkem.
 • Podnikatel upozorňuje zákazníka na položky uvedené v odst. 4 článku 7.

5. Zákazník informuje podnikatele o zvláštních okolnostech, které si vyžádají použití např. výtahu nebo jeřábu. Strany se dohodly, kdo nese náklady a riziko používání speciálních pomůcek. Pokud zákazník tyto údaje neposkytne, jdou náklady na použití speciálních nástrojů na jeho účet.

6. Zákazník zajistí, aby práce a/nebo dodávky, které mají být provedeny třetími osobami, proběhly včas a řádně, aby nedošlo ke zpoždění realizace díla. Pokud přesto dojde ke zpoždění, zákazník to podnikateli včas nahlásí.

7. Zákazník dbá na to, aby v místnosti, kde se práce provádějí nebo probíhaly, neprovádějí žádné jiné práce, které by mohly způsobit poškození díla podnikatele.

8. Zákazník dbá na to, aby místo dodání bylo snadno dostupné a dostupné včas a aby bylo učiněno vše pro bezproblémové dodání/doručení.

9. Pokud se zahájení nebo postup prací opozdí kvůli okolnostem uvedeným v tomto článku, je zákazník povinen nahradit škodu, kterou tím podnikatel utrpí, lze-li tyto okolnosti přičíst zákazníkovi.

10. Zákazník se dobře stará o předměty, materiály a nástroje podnikatele, které se nacházejí na pracovišti.

11. Zákazník, který proti výslovnému doporučení podnikatele přesto chce, aby podnikatel vykonával určité činnosti, odpovídá za škodu tím způsobenou sám.

12. Zákazník nemůže zavazovat podnikatele k provádění prací, které jsou v rozporu s předpisy o pracovních podmínkách.

ČLÁNEK 9 • Skladování produktů

1. Pokud jsou produkty nabízeny v dohodnutém termínu dodání, ale nejsou převzaty, s výjimkou případů, kdy jsou produkty vadné, provede podnikatel v přiměřené lhůtě druhou dodávku. Po odmítnutí nebo po druhé dodávce může podnikatel účtovat náklady na skladování a další prokazatelná poškození a přiměřené náklady.

2. Není-li převzata ani druhá dodávka, může podnikatel:
A. požadovat splnění smlouvy a účtovat náklady na skladování a další prokazatelnou škodu a přiměřené náklady nebo;
b. považovat smlouvu za zrušenou v souladu s ujednáním v čl. 12. Kromě nákladů na storno může podnikatel účtovat i náklady na uskladnění.

3. Pokud byly produkty uhrazeny zákazníkem, bude podnikatel produkty skladovat po dobu maximálně 3 měsíců, za předpokladu kalkulace přiměřených interních nebo externích skladovacích nákladů. Podnikatel přitom přihlíží k prodejní hodnotě výrobků a délce skladovací doby, pokud o tom není jinak ujednáno. Pokud si zákazník dodávku nepřevezme ani po 3 měsících, bude smlouva považována za zrušenou a podnikatel si může kromě storno poplatku podle čl. 12 účtovat přiměřené náklady na skladování. O svém úmyslu musí zákazníka písemně informovat.

4. Riziko požáru a poškození při skladování je v případě spotřebitelského nákupu kryto pojištěním na náklady podnikatele.

ČLÁNEK 10 • Přeprava a poškození při dodání

1. Doprava výrobků je zahrnuta v ceně, s výjimkou věcí s sebou nebo pokud bylo dohodnuto něco jiného. Nebezpečí poškození a ztráty při přepravě nese podnikatel. Pokud produkty doručí profesionální přepravce, o řádné pojištění se postará podnikatel.

2. Pokud je při dodání zjištěno poškození, musí to zákazník uvést na dodacím listu. Není-li možnost zjistit poškození při dodání, zákazník to poznamená na doklad o dodání. Viditelné poškození je vhodné nahlásit podnikateli nejpozději do 2 pracovních dnů.

3. Pokud si dopravu zajišťuje kupující sám, musí po dodání, ale před přepravou co nejvíce zkontrolovat, zda jsou produkty nepoškozené a kompletní.

ČLÁNEK 11 • Zaplacení kupní ceny

Nákup a prodej

1. Všeobecnou platební podmínkou je platba při předání (platba v hotovosti nebo debetní kartou), a to i v případě, že je smluvní práce (služby) součástí smlouvy. Zákazník se také může ujistit, že částka byla již před dodáním připsána na bankovní účet podnikatele.

2. Zákon umožňuje sjednat si jinou platební podmínku, ale ze zákona je zakázáno nabízet spotřebiteli jako platební podmínku pouze platbu předem (zbývající) kupní ceny.

3. Podnikatel, který dodává po částech, může při každé dílčí dodávce požadovat platbu za dodanou část. Zákazník obdrží dílčí fakturu za každou dílčí dodávku.

Sjednání práce (služeb)

4. Při zadávání prací (výhradně služeb a případně malých částí) se strany písemně dohodnou, že platba bude prováděna ve splátkách úměrných postupu prací. To zohledňuje maximální procenta záloh pro spotřebitele (viz čl. 5 odst. 2). Pokud o tom nejsou uzavřeny žádné konkrétní dohody, platí následující platební podmínky:

 • při vydání příkazu 25% resp. 15% sjednané částky v závislosti na maximálním procentu zálohy podle čl. 5 odst. 2
 • úměrně postupu prací až 60% sjednané sumy
 • ihned po dodání do 90% dohodnuté částky a
 • do 14 dnů po doručení zbývající procento.

Zákazník za to vždy obdrží dílčí fakturu.

Faktury s termínem splatnosti

5. Úhrada faktury nebo dílčí faktury proběhne nejpozději do 14 dnů po obdržení, pokud není dohodnuto jinak.

Pozdní splátka

6. Pokud zákazník nezaplatí včas, dostane se dle zákona do prodlení bez upozornění na prodlení. Podnikatel však po uplynutí platební lhůty zašle upomínku k platbě, ve které zákazníka informuje o svém prodlení. Podnikatel mu dává možnost zaplatit do 14 dnů po obdržení upomínky k platbě a upozorňuje na důsledky, pokud tak neučiní.

7. Po této další lhůtě může podnikatel inkasovat dlužnou částku bez dalšího upozornění na prodlení. Náklady s tím spojené (inkaso) jdou na účet zákazníka. Tyto náklady jsou omezeny maximálním procentem jistiny povolené zákonem a předpisy.

8. Podnikatel může spotřebiteli účtovat zákonný úrok, pokud platba nebyla provedena ani po lhůtě podle odstavce 5. Úrok lze počítat od doby uvedené v odstavci 4 až do zaplacení všeho. V případě firemního zákazníka může podnikatel účtovat zákonný obchodní úrok po lhůtě uvedené v odstavci 5.

Pozastavení platební povinnosti

9. V případě reklamací může zákazník zadržet pouze tu část faktury, která je úměrná obsahu a závažnosti reklamace. Tuto část faktury si podnikatel v případě oprávněných reklamací nesmí vyzvednout. Zbývající část kupní/smluvní ceny musí zákazník uhradit ve lhůtě splatnosti.

10. Pokud byla sjednána platba ve splátkách pouze pro smluvní práce a podnikatel v díle nepokračuje, může objednatel pozastavit placení splátky. Dříve zaslané dílčí faktury musí zákazník uhradit ve lhůtě splatnosti.

ČLÁNEK 12 • Zrušení

1. Pokud zákazník zruší, dluží náhradu. To vychází z ušlého příjmu podnikatele. Kompenzace se skládá z hrubé ziskové marže (fixní a variabilní náklady, zisková přirážka), snížené o variabilní náklady, které nevznikly, jako jsou náklady na dodání. Kompenzace činí 30% kupní/smluvní ceny, pokud se strany nedohodly jinak. To je 50%, pokud zákazník zruší, když již byl informován, že (částečná) dodávka může proběhnout. Uvedená procenta vycházejí z průmyslových průměrů.

2. Procenta uvedená v odstavci 1 jsou pevná, ledaže podnikatel může prokázat, že jeho škoda je větší, nebo odběratel může uvést, že škoda je menší.

3. Storno se provádí nejlépe písemně. V případě ústního zrušení toto podnikatel potvrdí písemně.

4. Při nákupu kuchyně může spotřebitel písemně odstoupit do 2 dnů, počínaje dnem po uzavření prodeje, proti fixnímu procentu 5% z kupní ceny s minimem 500 EUR. Pokud spotřebitel nemá e -mailová adresa podnikatele, může zrušit i doporučeným dopisem. Prostřednictvím datovaného dokladu o odeslání pak prokáže, že dopis byl odeslán do 2 dnů.

5. Spotřebitel nemusí platit storno poplatky v případě smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory nebo smlouvy uzavřené na dálku, pokud využije práva na odstoupení stanovené zákonem a v článku 18 D pro tento způsob prodeje.

6. V případě nekalé obchodní praktiky podle zákona o nekalých obchodních praktikách může spotřebitel smlouvu bez nákladů vypovědět. Spotřebitel musí prokázat, že tomu tak bylo.

ČLÁNEK 13 • Vícenáklady, vícepráce a/nebo méně práce

Náklady, které vzniknou tím, že zákazník neumožnil provedení nebo pokračování díla, ponese zákazník. Další práce a/nebo méně práce budou vypořádány spravedlivě. Víceprácemi se mimo jiné rozumí: veškeré práce a dodávky, které nejsou zahrnuty ve smlouvě a jsou požadovány objednatelem. Méně práce se rozumí: ta část dohody, která není provedena se souhlasem obou stran. Plochy, které nelze položit podlahou, např. sloupy a výklenky a ztráty při řezání, nejsou méně pracné. Na žádost zákazníka podnikatel zanechá u zákazníka zbytky.

ČLÁNEK 14 • Neproveditelnost dohody z důvodu vyšší moci

1. Pokud je plnění smlouvy dočasně nemožné z důvodu, který nelze přičíst jedné ze stran, bude druhá strana po tuto dobu svých závazků zproštěna.

2. Pokud je plnění smlouvy pro jednu ze stran zcela nebo zčásti trvale nemožné z důvodu, který jí nelze přičítat, vynaloží obě strany veškeré přiměřené úsilí, aby smlouvu nadále plnily. Strany o tom budou jednat. Pokud se strany nemohou dohodnout, mají právo dohodu zcela nebo zčásti zrušit, a to za úhradu účelně vynaložených a budoucích nákladů druhé straně.

ČLÁNEK 15 • Shoda a záruka

1. Dodaný výrobek musí mít vlastnosti, které může spotřebitel očekávat při běžném užívání dle smlouvy (shoda). To platí i pro zvláštní užívání, pokud se tak strany při uzavírání smlouvy dohodly. Pokud toto očekávání není splněno, má spotřebitel nárok na opravu nebo výměnu, zrušení a/nebo snížení ceny.

2. Podnikatel poskytuje na dodané výrobky plnou záruku 2 roky nad rámec zákonných povinností dle odst. 1. Smluvní strany se mohou písemně dohodnout i jinak. Záruka 2 roky se nevztahuje na vady související s používáním zákazníkem, které neodpovídají místu určení. V případě spotřebitelského nákupu to podnikatel dává za věrohodné. Podnikatel nese náklady na opravu resp. výměna, včetně nákladů na dopravu a volání; Pokud lze vadu řádně opravit, podnikatel nemusí výrobek vyměňovat. Pokud se zákazník přestěhoval do zahraničí, náklady na dopravu a volání budou hrazeny na základě původní doručovací adresy.

3. Zákazník musí podle zákona své škodě co nejvíce předcházet nebo ji omezit.

4. I po uplynutí dvouleté záruky podle odstavce 2 může mít spotřebitel práva podle zákona (jak je popsáno v odstavci 1). Podnikatel se pak nemůže dovolávat uplynutí této záruky.

5. Závazky podnikatele ohledně souladu a záruky podle odstavců 1 a 2 nespadají pod ujednání o zálohách podle článku 19. V případě úpadku/pozastavení splácení/restrukturalizace zákonného dluhu podnikatele může zákazník hlásit se jako věřitel příjemci/správci.

6. Pokud výrobce výrobků poskytuje podnikateli další záruku, vztahuje se tato záruka i na zákazníka.

7. Záruční ustanovení platí pouze pro použití odpovídající místu určení, dodaných výrobků nebo provedených prací, nebo v případě zvláštního použití, bylo-li to dohodnuto.

8. Zákazník se musí chovat jako dobrý zákazník. To například znamená, že výrobek je správně a přiměřeně udržován a ošetřován.

9. Odchylky v barvě, odolnosti proti opotřebení, struktuře atd. mohou omezit nebo vyloučit právo na záruku a/nebo náhradu. To platí v případě, jsou-li odchylky z odborného hlediska přijatelné podle platných, obvyklých norem nebo obchodních zvyklostí.

10. Ze záruky v odstavci 2 jsou vyloučeny: (jednorázové) baterie, výměnné světelné zdroje, bytové doplňky a běžné opotřebení.

ČLÁNEK 16 • Odpovědnost

Podnikatel neodpovídá za škodu z příčin, o kterých nevěděl nebo si jich měl být vědom, ledaže odpovídá podle zákona nebo není-li mezi stranami dohodnuto jinak. Těmi příčinami mohou být například:

 • výskyt smršťovacích švů a/nebo vlasových trhlin v důsledku postupné ztráty stavební vlhkosti po nové výstavbě nebo renovaci;
 • vývoj zabarvení, smršťovacích švů a/nebo vlasových trhlin v důsledku přímého působení zdrojů tepla, jako je slunce, potrubí ústředního topení a krby;
 • příliš vysoké nebo příliš nízké procento vlhkosti v příslušné místnosti a okolních místnostech nebo jejich extrémní změna;
 • nesprávná skladba mezipodlahy a/nebo podkladu, pokud a pokud tyto nebyly instalovány podnikatelem, nebo nedostatečně rovný podklad, pokud nebyl instalován podnikatelem. Před zahájením prací nahlásí podnikatel nedostatečnou rovinnost objednateli;
 • podlaha není trvale suchá, pokud podnikatel předem změřil vlhkost podlah a výsledek byl dostatečný.

ČLÁNEK 17 • Reklamace a poškození

1. Reklamace plnění smlouvy nebo poškození majetku zákazníka způsobené podnikatelem musí být podnikateli podány úplně a srozumitelně. To by mělo být provedeno nejlépe písemně a v každém případě včas.

2. Pokud při dodání není možnost sledovat a/nebo hlásit reklamace a poškození dodaného zboží nebo majetku zákazníka, musí zákazník reklamaci nebo poškození nahlásit písemně co nejdříve poté, nejlépe do dvou pracovních dnů po zjištění . Neobdrží-li podnikatel do 14 dnů po dodání žádné oznámení, má se za to, že výrobky byly doručeny nepoškozené a/nebo ze strany podnikatele nevznikla žádná škoda.

3. V případě poškození dá zákazník podnikateli možnost si škodu prohlédnout a ocenit jím nebo jeho jménem ve prospěch jeho pojištění odpovědnosti. Zákazník rovněž spolupracuje při opravách podnikatelem nebo jeho jménem.

4. Stížnosti, které vzniknou až po doručení, budou oznámeny co nejdříve po jejich vzniku - nejpozději do dvou měsíců od zjištění - nejlépe písemně.

5. Nepodání reklamace včas může mít za následek ztrátu práv zákazníka v této oblasti.

6. Pro předložení sporu k postupu urovnání sporu musí být splněny podmínky v čl. 20 odst. 2 a 3.

ČLÁNEK 18 • Smlouvy na dálku a dohody mimo obchodní prostory

A – Dohoda

1. Pokud spotřebitel nabídku přijal elektronicky, podnikatel neprodleně potvrdí její přijetí elektronicky. Dokud se tak ještě nestalo, může spotřebitel od smlouvy odstoupit.

2. Je-li smlouva uzavřena elektronicky, přijme podnikatel vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení elektronického přenosu dat a zajištění bezpečného webového prostředí. Pokud může spotřebitel platit elektronicky, přijme podnikatel příslušná bezpečnostní opatření.

3. Podnikatel může, pokud mu to zákon umožňuje, prošetřit, zda je spotřebitel schopen dostát svým platebním povinnostem a zda existují okolnosti důležité pro odpovědné uzavření smlouvy. Je-li z toho důvod k neuzavření smlouvy, může podnikatel odmítnout objednávku nebo žádost s uvedením důvodů nebo stanovit zvláštní podmínky.

4. Nejpozději při dodání produktu a/nebo služby zašle podnikatel následující informace:
A. návštěvní adresa podnikatele, kam se může spotřebitel obracet se stížnostmi;
b. podmínky, za kterých a jak může spotřebitel uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, nebo jasné prohlášení o vyloučení práva na odstoupení od smlouvy;
C. informace o zárukách a stávajícím poprodejním servisu;
d. cenu produktu nebo služby včetně daní, případné náklady na dodání a způsob platby, dodání nebo plnění smlouvy;
E. má-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. Tyto informace musí mít spotřebitel možnost uložit a nahlédnout do nich.

B - Právo na odstoupení od smlouvy

1. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy o koupi produktu – ať už v kombinaci se službou či nikoli – ve lhůtě na rozmyšlenou v délce minimálně 14 dnů bez udání důvodu. Podnikatel se může spotřebitele dotázat na důvod odstoupení od smlouvy, ale nezavázat ho k jeho uvedení.

2. Lhůta na rozmyšlenou uvedená v odstavci 1 začíná běžet dnem poté, co spotřebitel produkt obdržel nebo na jeho žádost obdržel produkt jeho jménem. V případě více dílčích dodávek z jedné objednávky začíná lhůta na rozmyšlenou běžet dnem, kdy spotřebitel nebo jeho jménem obdrží poslední dílčí dodávku.

3. Pouze u služeb začíná lhůta na rozmyšlenou uvedená v odstavci 1 den po uzavření smlouvy. Prodloužená lhůta na rozmyšlenou u produktů a služeb, pokud neinformujete o právu na odstoupení od smlouvy:

4. Pokud podnikatel neposkytne zákonem požadované informace o právu na odstoupení od smlouvy nebo vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, lhůta na rozmyšlenou uplyne 12 měsíců po skončení lhůty na rozmyšlenou uvedené v odstavci B.

5. Jakmile podnikatel poskytne informace uvedené v odstavci 4, lhůta na rozmyšlenou uplyne 14 dnů ode dne, kdy spotřebitel tuto informaci obdržel.

C - Povinnosti spotřebitele během lhůty na rozmyšlenou

1. Během lhůty na rozmyšlenou bude spotřebitel s výrobkem a obalem zacházet opatrně. Výrobek rozbalí nebo použije pouze takovým způsobem, který je nutný ke zjištění povahy, vlastností a provozu výrobku. Spotřebitel může s výrobkem zacházet a kontrolovat jej tak, jak by mu bylo umožněno v obchodě.

2. Pokud spotřebitel zajde dále, než je uvedeno v odstavci C1, je odpovědný za jakékoli snížení hodnoty produktu.

3. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty produktu, pokud mu podnikatel před uzavřením smlouvy nebo při uzavření smlouvy neposkytl povinné informace o právu na odstoupení od smlouvy.

D - Uplatnění práva na odstoupení od smlouvy spotřebitelem a náklady s tím spojené

1. Využije-li spotřebitel svého práva na odstoupení od smlouvy, musí to nahlásit podnikateli ve lhůtě na rozmyšlenou prostřednictvím vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy nebo jiným jednoznačným způsobem.

2. Spotřebitel co nejdříve, nejpozději však do 14 dnů ode dne následujícího po tomto oznámení, vrátí výrobek nebo jej předá (oprávněnému zástupci) podnikatele. To není nutné, pokud se podnikatel nabídl, že si produkt vyzvedne sám. Spotřebitel se vrátil včas, pokud vrátí produkt před uplynutím lhůty na rozmyšlenou.

3. Spotřebitel vrátí výrobek s veškerým dodaným příslušenstvím, pokud možno v původním stavu a obalu a v souladu s přiměřenými a jasnými pokyny poskytnutými podnikatelem.

4. Riziko a důkazní břemeno za správné a včasné uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nese spotřebitel.

5. Spotřebitel nese přímé náklady na vrácení produktu v případě smlouvy uzavřené na dálku, s výjimkou:
A. pokud podnikatel neoznámil, že tyto náklady musí nést spotřebitel; nebo
b. dá-li podnikatel najevo, že náklady ponese sám. V případě dohody uzavřené mimo prodejní plochu nese náklady na vrácení výrobku podnikatel.

6. Pokud spotřebitel odstoupí poté, co nejprve výslovně požádal o zahájení plnění služby během lhůty na rozmyšlenou, zaplatí spotřebitel za práci provedenou do okamžiku odstoupení od smlouvy.

7. Spotřebitel nenese žádné náklady za poskytování služeb, pokud:
A. podnikatel neposkytl spotřebiteli zákonem požadované informace o právu na odstoupení od smlouvy, o náhradě nákladů v případě odstoupení od smlouvy ani vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy; nebo
b. spotřebitel o zahájení služby výslovně nepožádal.

8. V případě odstoupení budou všechny dodatečné smlouvy zrušeny.

E - Povinnosti podnikatele při odstoupení

1. Pokud podnikatel umožní odstoupení spotřebitele elektronicky, zašle mu ihned po obdržení potvrzení o převzetí.

2. Veškeré platby spotřebitele, včetně vyčíslených nákladů na dodání, vrátí podnikatel nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. S vrácením může počkat až do převzetí produktu, pokud si podnikatel produkt nevyzvedne sám nebo pokud spotřebitel prokáže, že produkt vrátil.

3. Podnikatel pro vrácení peněz používá stejný platební prostředek, jaký použil spotřebitel, není-li dohodnuto jinak. Vrácení peněz je pro spotřebitele bezplatné.

4. Pokud se spotřebitel rozhodl pro dražší způsob doručení, než je nejlevnější standardní doručení, nemusí podnikatel vícenáklady za dražší způsob vracet.

F - Vylučovací právo na odstoupení od smlouvy

Podnikatel může z práva na odstoupení od smlouvy vyloučit následující produkty a služby, pokud to jasně uvedl v nabídce včas před uzavřením smlouvy:

1. Servisní smlouvy po úplném provedení služby, ale pouze pokud:
A. plnění začalo s výslovným předchozím souhlasem spotřebitele; a
b. spotřebitel prohlásil, že ztratí právo na odstoupení od smlouvy, jakmile podnikatel smlouvu zcela splní.

2. Výrobky vyrobené podle spotřebitelských specifikací, které nejsou prefabrikáty a které jsou vyrobeny na základě individuální volby nebo rozhodnutí spotřebitele, nebo které jsou jednoznačně určeny pro konkrétní osobu.

3. Zapečetěné výrobky, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny a u kterých byla po dodání porušena pečeť.

4. Produkty, které jsou po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíchány s jinými produkty.

ČLÁNEK 19 • Ujednání o zálohách

(Rozsáhlé informace o programu naleznete na www.cbw-erkend.nl) Tento program se vztahuje pouze na smlouvu v oblasti bytového zařízení, uzavřenou v kamenné prodejně nebo mimo prodejní plochu (např. u spotřebitele, dne ulice nebo některé burzy). Nařízení se nevztahuje na smlouvy uzavřené na dálku, např. v internetovém obchodě. Režim se použije, pokud spotřebiteli není poskytnut produkt a/nebo služba v případě úpadku/moratoria/statutárního dluhu podnikatele, přestože zaplatil zálohu. Toto ujednání znamená, že spotřebitel může uzavřít smlouvu o výměně s jiným obchodem s bytovým vybavením schváleným CBW. Záloha je odečtena z ceny a na účet tohoto CBW schváleného obchodu s bytovým vybavením. Žádné peníze nebudou vráceny.

1
. Schéma má následující podmínky:
A. Spotřebitel podá písemné odvolání ke schématu zálohových plateb u SG CBW. Můžete to udělat přes www.cbw-erkend.nl. Toto odvolání musí SG CBW obdržet nejpozději do tří měsíců poté, co byl vyhlášen konkurs/pozastavení plateb/statutární restrukturalizace dluhu a správce poskytl důkazy uvedené v odstavci 1b.
b. Spotřebitel v každém případě předloží kopii smlouvy, doklad o zaplacení a kopii oznámení příjemce/správce, že smlouva nebude plněna a záloha nebude vrácena.
C. Spotřebitel je povinen postoupit svou pohledávku vůči původnímu podnikateli (až do maximálního procenta zálohy v čl. 5 odst. 2) na SG CBW.

2. SG CBW vám dá vědět do dvou měsíců od obdržení, zda je odvolání oprávněné. Pokud ano, SG CBW poskytne písemný důkaz, se kterým může spotřebitel uzavřít náhradní smlouvu. Seznam podnikatelů, pokud možno ve stejném (cenovém) segmentu, je k nahlédnutí na www.cbwerkend.nl. Vysvětluje také, jak je tento seznam sestaven. Spotřebitel může předkládat návrhy společnosti SG CBW.

3. Při uzavírání smlouvy o výměně platí následující pravidla:
A. Doklad o SG CBW uvedený v odst. 2 spotřebitel neprodleně předá podnikateli, se kterým je uzavřena náhradní smlouva.
b. Spotřebitel uzavře náhradní smlouvu do šesti měsíců po obdržení dokladu.
C. Záloha spotřebitele bude odečtena z nové ceny, nejvýše však 25 nebo 151 TP6T z původní ceny a nejvýše 25 nebo 151 TP6 z nové ceny, pokud je nižší než původní cena (příklady výpočtu: viz www. cbw-erkend .NL). Procento 15% platí pro:

 • kuchyně/koupelna (části) a sanitární výrobky a/nebo práce s tím spojené;
 • parkety, masivní dřevěné podlahové desky, renovace schodů, marmoleum, PVC, přírodní kámen, štěrk, (štěrkové) dlaždice, lité, betonové, betonové, korkové a laminátové podlahy a/nebo práce, které mají být provedeny v souvislosti s těmito výrobky.
 • jakékoli další skupiny produktů a/nebo služby, pokud jsou uvedeny na www.cbw-erkend.nl.

d. Podnikatel uvedený na seznamu spolupracuje při uzavírání náhradních dohod. Dohodu o výměně může odmítnout pouze v případě, že může SG CBW učinit věrohodným, že je to v jeho případě nepřiměřené.
E. Podnikatel, se kterým chce spotřebitel uzavřít náhradní smlouvu, zachová vlastní běžnou prodejní cenu. To nemusí být stejná cena, jakou použil původní podnikatel. Režim proto není zárukou ceny. Speciální propagační, výprodejové nebo nabídkové předměty nemusí být součástí nabídky.

4. Nevztahuje se na režim zálohových plateb:

 • smlouvy na dálku;
 • dohody s firemními kupujícími;
 • záruka na výrobek uvedená v článku 15;
 • uzavření náhradní smlouvy bez kontroly ze strany SG CBW (viz odstavce 1 a 2);
 • přebytek nad uvedená procenta.

Režim nelze uplatnit ani tehdy, pokud správce zajistí, že on nebo jiná strana mohou plnit původní smlouvu za stejných podmínek.

ČLÁNEK 20 • Řešení sporů

1. Spory mezi spotřebitelem a podnikatelem o uzavření nebo realizaci smluv s minimální (nákupní) částkou 250 € může spotřebitel i podnikatel předložit Stichting UitspraakZaak.nl. Jak to funguje a jak lze spor předložit soudu, si můžete přečíst na www.cbw-erkend.nl nebo www.uitdictzaak.nl.

2. Spotřebitel musí svou reklamaci nejprve nahlásit podnikateli. Podnikatel musí dostat příležitost:

 • reagovat na stížnost a;
 • potvrdit nebo zamítnout reklamaci a;
 • vyřešit uznanou reklamaci. Lhůta pro vyřízení je stanovena na 6 týdnů, pokud podnikatel neuvedl jinou přiměřenou lhůtu, která je nezbytná k vyřízení reklamace, v takovém případě platí lhůta sdělená podnikatelem.

3. Pokud podnikatel učinil nabídku na řešení reklamace a spotřebitel nesouhlasí, musí tuto nabídku prokazatelně odmítnout. Pokud spotřebitel nabídku odmítne, má podnikatel další dva týdny na to, aby učinil upravený návrh. Pokud spotřebitel nesouhlasí, návrh před projednáním sporu prokazatelně odmítne.

4. Nejsou-li ustanovení odstavců 2 a 3 splněna, nelze spor projednat.

5. Spotřebitel může spor předložit rozhodci do 12 měsíců od podání své stížnosti podnikateli, pokud se strany nedohodnou jinak.

6. Pokud spotřebitel předloží spor rozhodci, je podnikatel touto volbou vázán.

7. Pokud chce podnikatel, aby spor řešil rozhodce, musí jednat tak, jak je stanoveno v předpisech pro řízení o řešení sporů. Pokud spotřebitel nechce spolupracovat, má podnikatel volnost předložit spor soudu.

8. Spor může řešit urovnávač sporů takto:

 • zprostředkování ze strany řešitele sporů;
 • zprostředkování odborníkem;
 • závazné rozhodnutí.

9. Pravidla arbitra jsou k nahlédnutí na www.uitdictzaak.nl.

10. Za řešení sporu se platí poplatek. Ceny jsou uvedeny na www.uitdictzaak.nl

11. O sporech je oprávněn rozhodovat pouze výše uvedený soud nebo soudce. U online nákupů lze stížnost podat také Evropské platformě pro řešení sporů online (http://ec.europa.eu/odr).

12. Spotřebitelé žijící mimo Nizozemsko sami a na vlastní náklady zajistí, aby mohl být vadný výrobek posouzen odborníkem u rozhodčího senátu. Pokud to není možné, postačí znalecký posudek vypracovaný odborníkem z komise pro spory uznané domovskou zemí spotřebitele, přeložený do nizozemštiny nebo angličtiny uznávaným tlumočníkem/překladatelem.

13. V situaci, kdy spotřebitel zaplatil (částečně) a podnikatel bez (oprávněného) důvodu nedoručí nebo nebyl o sjednané dodávce vyslechnut, je řešitel sporu povinen pouze pokusit se o zprostředkování, po kterém léčba končí. Pokud zprostředkování nebude úspěšné, spotřebiteli budou vráceny peníze za reklamaci.

ČLÁNEK 21 • Záruka shody

1. SG CBW zaručuje dodržování závazného doporučení vydaného panelem pro spory nebo urovnání stanoveného odborníkem na mediaci, s výjimkou:

 • jestliže podnikatel předložil závaznou radu soudu k přezkoumání do 2 měsíců ode dne jejího dne, ledaže soud závaznou radu potvrdí a podnikatel se neodvolá;
 • pokud nastane situace popsaná v článku 20 odst. 13.

Spotřebitel se musí písemně odvolat u SG CBW (prostřednictvím www.cbw-erkend.nl) do 3 měsíců po uplynutí lhůty, ve které měl podnikatel závaznou radu nebo dohodu o narovnání splnit.

2. Po uplatnění záruky dodržování dá SG CBW vždy nejprve podnikateli příležitost vyhovět. Spotřebitel při tom spolupracuje, i když rozhodcem stanovené lhůty již uplynuly.

3. SG CBW neposkytuje záruku shody v případě:
A. konkurs/pozastavení splácení/zákonná restrukturalizace dluhu podnikatele;
b. faktické ukončení podnikatelské činnosti podnikatele. Rozhodující je datum, kdy je ukončení podnikání zapsáno do obchodního rejstříku, nebo dřívější datum, ke kterému může SG CBW učinit věrohodné skutečné ukončení (prodejních) aktivit společnosti.

4. Zaváže-li rozhodce podnikatele k zaplacení částky i k provedení práce, bude práce nejprve provedena před zaplacením, a to i v případě, že je v závazném avízu uvedeno jiné pořadí.

5. Pokud závazná rada zavazuje podnikatele k odběru výrobku zpět, musí spotřebitel spolupracovat a dát podnikateli možnost si jej vzít zpět. Částky, které mají být spotřebiteli vráceny, musí být uhrazeny až po jejich zpětném převzetí, a to i v případě, že závazná avíza uvádí jinou objednávku, ledaže by podnikatel při plnění závazné rady nespolupracoval.

6. Záruka je omezena na:
A. 10 000 € za závaznou radu. Spotřebitel postoupí (postoupí) svou pohledávku SG CBW až do výše zaplacené částky. Společnost SG CBW vynaloží veškeré úsilí, jak lze od ní rozumně očekávat, aby svou pohledávku a jakýkoli zbývající pohledávku vymohla od spotřebitele, a to bez nákladů pro spotřebitele, od nedbalého účastníka. Je-li účastník žalován před soudem, musí spotřebitel z praktických důvodů rovněž převést spoluúčast na SG CBW; a
b. v případě úpadku, pozastavení plateb, právní restrukturalizace dluhu nebo skutečného ukončení (prodejních) činností společnosti:

 • maximální částka 2 269 EUR na spor za kuchyň, koupelnu nebo sanitární zařízení a související práce nebo maximálně 1 361 EUR za spor za jiné produkty/služby; a
 • 25 000 € na účastníka za všechny nároky ze záruk za plnění dohromady. Po uplynutí lhůty, ve které se spotřebitel může dovolávat záruky souladu, SG CBW vyplatí opodstatněné odvolání(a) na záruku souladu spotřebitele(ů). Pokud společná odvolání překročí 25 000 EUR, SG CBW zaplatí poměrnou část. Cílem je vyplatit nejpozději do šesti týdnů po uplynutí lhůty pro uplatnění záruky shody.

Poslední dvě věty odstavce 6 pod a. platí i zde.

ČLÁNEK 22 • Nizozemské právo

Všechny smlouvy, na které se vztahují tyto podmínky, podléhají nizozemskému právu. Pokud je spotřebitel usazen v jiné zemi EU než v Nizozemsku a zákony této země EU mu přiznávají dalekosáhlejší práva, uplatní tato práva podnikatel.© Koninklijke INretail, Postbus 762, 3700 AT Zeist